Algemene voorwaarden

Margron Woningontruiming Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bevestigingen, offertes en alle overige overeenkomsten tussen Margron Woningontruiming en haar opdrachtgevers, behalve wanneer dit anders is overeengekomen tussen de partijen. Op deze algemene voorwaarden en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden de opdrachtgever via de website margron-woningontruiming.nl beschikbaar gesteld. Op aanvraag worden deze voorwaarden gemaild dan wel wordt er een papieren versie verstrekt.

Let op. Bij zwaar vervuilde woningen, extreme situaties of schoonmaak na overlijden, gelden de algemene voorwaarden van Margron Schoonmaak.

2. Alle door Margron Woningontruiming uitgebrachte offertes, worden schriftelijk per mail of per post aan de opdrachtgever verstuurd. Onderdeel van deze offerte is een transparante opsomming van de werkzaamheden en kosten. Deze opsomming voorkomt misverstanden tussen Margron Woningontruiming en haar opdrachtgevers. Opdrachtgever dient schriftelijk aan te geven als er iets niet klopt in deze opsomming. Doet opdrachtgever dat niet, dan houdt Margron Woningontruiming de opsomming aan en kan de opdrachtgever hier achteraf géén bezwaar op maken. In geval van huurobjecten, waarbij de opdrachtgever zelf de voorinspectie doet, zal opdrachtgever een afschrift van de opleveringseisen van de verhuurder overhandigen aan Margron woningontruiming. Doet opdrachtgever dit niet, dan zijn de werkzaamheden in de bij de offerte gemaakte opsomming bindend voor de oplevering van de woning.

3. De door Margron Woningontruiming uitgebrachte offertes, zijn inclusief btw en 1 maand geldig, tenzij anders op de offerte staat vermeld. Gaat de opdrachtgever na deze termijn akkoord met de offerte, dan wordt in overleg met Margron Woningontruiming bekeken of de aanneemsom, die vermeld staat op de offerte, nog actueel is. Wanneer dit niet het geval is zal een nieuwe prijs worden besproken.

4. Indien opdrachtgever akkoord gaat met de door Margron Woningontruiming uitgebrachte offerte met bijbehorende uiteenzetting van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 2, zal hij bevestigen per email dan wel getekend terugsturen naar Margron Woningontruiming. 

5. De opdrachtgever doet bij het verlenen van de opdracht aan Margron Woningontruiming, afstand van de inboedel (mits er andere afspraken gelden welke zijn vastgelegd via email dan wel Whatsapp) en geeft Margron woningontruiming toestemming om de boedel uit het woning te halen. Tenzij anders staat omschreven in de opsomming, horende bij de offerte. Margron Woningontruiming behoudt zich het recht voor om te bepalen wat er met deze boedel wordt gedaan. Indien Margron Woningontruiming een deel van de boedel heeft ingekocht, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan de betreffende boedel uit de woning te halen. Als dat wel het geval is zal de aanneemsom daarop worden aangepast.

6. De opdrachtgever heeft 7 dagen na ondertekening van de offerte of uiterlijk 7 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden, de kans om de opdracht, zonder opgaaf van redenen te annuleren. Tenzij anders is overeengekomen. Wordt de opdracht na deze termijn geannuleerd, dan is Margron Woningontruiming gerechtigd de eventueel reeds gemaakte kosten, naar redelijkheid door te berekenen aan de opdrachtgever. Bij een klus die binnen 7 dagen plaatsvindt geldt een termijn van 48 uur. Bij een spoedklus (binnen 3 dagen) is annuleren niet mogelijk, mits in overleg bij bijzondere omstandigheden.

7. De opdrachtgever maakt voor een bezichtiging duidelijk of er meer partijen uitgenodigd worden om een vrijblijvende offerte te realiseren.
Indien dit niet gebeurd worden voorrijkosten en de tijd voor het maken van een offerte in rekening gebracht. Wanneer er meerdere partijen worden uitgenodigd voor een offerte maakt Margron Woningontruiming altijd eerst een indicatie van de kosten op basis van foto’s.

8. Mocht de opdracht na goedkeuren van de offerte meerwerk met zich meebrengen die van invloed zijn op de oorspronkelijk overeengekomen aanneemsom, dan zullen de gevolgen hiervan worden doorgevoerd in de uiteindelijke eindnota.

9. Indien tijdens de ontruiming verborgen extra werkzaamheden worden geconstateerd, welke van invloed zijn op de overeengekomen aanneemsom, dan zal Margron Woningontruiming dit met de opdrachtgever bespreken, alvorens deze extra werkzaamheden uit te voeren. Pas na akkoord van de opdrachtgever, zullen deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd en de extra kosten worden verwerkt in de eindnota.

9. De op de offerte vermelde kosten voor het verwijderen van de vloerbedekking, hebben betrekking op de zichtbare laag inclusief een mogelijk losliggende onderlaag. Mocht er hieronder meerdere lagen liggen of mocht de onderlaag verlijmd zijn, dan geldt hiervoor een meerprijs, welke vooraf met opdrachtgever worden besproken, nog voordat deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd.

10. Voor de dag van uitvoering van de werkzaamheden wordt de toegang tot het werkadres met opdrachtgever afgesproken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleveren van sleutels of open doen door opdrachtgever of derden. Indien opdrachtgever hierin verzuimt, dan is Margron Woningontruiming gerechtigd eventuele extra gemaakte kosten, naar redelijkheid in rekening te brengen.

11. Het is Margron Woningontruiming toegestaan om de overeengekomen werkzaamheden, of een deel hiervan, uit te besteden aan derden. Mocht er door deze derden schade veroorzaakt worden, dan zal deze op deze derden verhaald worden.

12. Als er op de dag van de werkzaamheden om welke reden dan ook géén elektra of water aanwezig is, dan dient de opdrachtgever dat vooraf kenbaar te maken aan Margron Woningontruiming. Indien dit wel noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden, dan kan Margron Woningontruiming extra kosten berekenen voor het regelen van noodvoorzieningen.

13. Wanneer Margron Woningontruiming in opdracht van de opdrachtgever de voor- en/ of eindinspectie verzorgt met de verhuurder, dient de opdrachtgever de verhuurder hiervan in kennis te stellen. In geval van een eindinspectie zal Margron Woningontruiming in het bezit moeten zijn van alle sleutels die bij de woning horen en eventuele toegangs- en of afvalpassen. Ook kan een machtiging noodzakelijk zijn om de inspecties over te mogen nemen. Margron Woningontruiming zal tijdens de voor- en eindinspectie namens opdrachtgever optreden en ook namens haar handelen. Tijdens de eindinspectie maakt Margron Woningontruiming foto’s van de meterstanden en eventuele laatste post uit de brievenbus wordt meegenomen, wat beschikbaar zal worden gesteld aan de opdrachtgever.

14. Wanneer de opdracht is afgerond, zal Margron Woningontruiming de opdrachtgever per mail of eventueel post de factuur doen toekomen. De factuur beslaat de overeengekomen aanneemsom eventueel vermeerderd of verminderd met de meer- of minderkosten. De factuur dient binnen 7 dagen overgemaakt te worden. Wanneer er om één of andere reden niet binnen 7 kalenderdagen betaald kan worden, dient de opdrachtgever dit tijdens het offertegesprek kenbaar te maken aan Margron Woningontruiming. Dan zal in overleg met elkaar naar een oplossing worden gezocht.

15. In sommige gevallen kan er een deelfacturatie plaatsvinden. Bij grote klussen wordt 25% aanbetaling gevraagd. Margron Woningontruiming zal dit tijdens het offertegesprek kenbaar maken en vermelden op de schriftelijke offerte. (vastleggen kan per email dan wel via Whatsapp)

16. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet, zal Margron Woningontruiming twee herinneringen sturen. Blijft de betaling dan nog steeds uit, dan zal de opdrachtgever in gebreke worden gesteld en volgt er een incassotraject via een extern incassobedrijf. Alle extra gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

17. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Margron Woningontruiming, dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na uitvoering van de werkzaamheden, door middel van een schriftelijke onderbouwing, desgewenst verduidelijkt met foto’s, kenbaar te maken. Opdrachtgever stelt Margron Woningontruiming in de gelegenheid deze tekortkomingen te herstellen, doet de opdrachtgever dat niet, dan vervalt het recht op schadevergoeding.

18. Wanneer Margron Woningontruiming schade maakt tijdens uitvoering van haar werkzaamheden, dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na uitvoering van de werkzaamheden, door middel van een schriftelijke onderbouwing, desgewenst verduidelijkt met foto’s, kenbaar te maken. Margron Woningontruiming legt de schade voor bij haar verzekering, door wie zal worden beoordeeld of Margron Woningontruiming daadwerkelijk aansprakelijk is. Bij gebleken aansprakelijkheid zal Margron Woningontruiming de schade volgens de vergoeding van de verzekering vergoeden, rekening houdend met een eigen risico van 250 euro incl. btw per gebeurtenis. Voor het vervoeren van uw boedel van A naar B, geldt de aansprakelijkheid volgens Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, rekening houdend met een eigen risico van 250 euro incl. btw per gebeurtenis. Margron Woningontruiming is niet aansprakelijk voor onzorgvuldig handelen van de opdrachtgever zelf. Bijvoorbeeld voor het onzorgvuldig inpakken van goederen ten behoeve van een verhuizing.

19. Margron Woningontruiming is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan, doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft of zelf in gebreke is gebleven op welke manier dan ook. Margron Woningontruiming is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade als gevolg van deze schade is uitgesloten van de aansprakelijkheid.

20. Wanneer Margron Woningontruiming door overmacht, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan kan de opdrachtgever Margron Woningontruiming hiervoor niet aansprakelijk stellen. Margron Woningontruiming zal alles in het werk stellen om een oplossing te bieden voor de mogelijk ontstane problemen. —

Wij werkten
o.a. al voor:

Vragen?

Bel of mail onze ontruimingsexpert Ron Slaats.